GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare
În contextul actual, răspândirea virusului COVID-19 este o urgență severă de sănătate publică
pentru cetățeni și entitățile economice, cu infecții în toate statele membre ale Uniunii. Este, de
asemenea, un șoc major atât pentru economiile globale cât și pentru economia națională. Creșterea
reală a PIB în 2020 ar putea înregistra o evoluție negativă, ca urmare a izbucnirii COVID-19, iar
adoptarea unor măsuri de natură economică de către Statele Membre ale Uniunii Europene
reprezintă acțiuni esențiale pentru a atenua aceste repercusiuni negative asupra economiei.
În circumstanțele excepționale create de focarul COVID-19, întreprinderile de toate tipurile se
pot confrunta cu o lipsă severă de lichiditate. De asemenea, întreprinderile solvabile sau mai puțin
solvabile se pot confrunta cu o lipsă bruscă sau chiar indisponibilitate de lichiditate. Acest lucru
este valabil în special pentru IMM-uri, ceea ce pe termen scurt și mediu poate afecta grav situația
economică a multor întreprinderi sănătoase și situația angajaților acestora, cu posibile consecințe
chiar și pe termen lung, periclitând supraviețuirea acestora.
Luând în considerare cele menționate anterior, se impune o acțiune decisivă și cu un impact
ridicat pentru asigurarea lichidității IMM-urilor pe perioada în care se manifestă efectele COVID
– 19.
În considerarea circumstanțelor excepționale create de focarul COVID-19 în care
întreprinderile de toate tipurile se pot confrunta cu o lipsă severă de lichiditate, iar întreprinderile
solvabile sau mai puțin solvabile se pot confrunta cu o lipsă bruscă sau chiar indisponibilitate de
lichiditate, aceste chestiuni fiind valabile în special pentru IMM-uri, ceea ce pe termen scurt și
mediu poate afecta grav situația economică a multor întreprinderi sănătoase și situația angajaților
acestora, cu posibile consecințe chiar si pe termen lung, periclitând supraviețuirea acestora,
Având în vedere impactul major asupra mediului economic generat deja și care care se
preconizează a fi generat de măsurile excepționale de primă urgență, cu caracter temporar – pe
durata stării de urgență, ce se vor impune, gradual, de autoritățile publice, pentru prevenirea
răspândirii COVID-19 şi realizarea managementului consecințelor, raportat la evoluția situației
epidemiologice,
În considerarea faptului că măsurile instituite de autoritățile publice în contextul pandemiei
COVID 19 sunt de natură a restrânge, pe perioada pentru care a fost instituită starea de urgență,
unele drepturi și libertăți fundamentale, între care se regăsesc și dreptul la liberă circulație și
libertatea economică,
Având în atenție necesitatea adoptării unor instrumente care să protejeze mediul de afaceri și
sistemul economic și prin care să se injecteze în economie nu doar bani, ci și încredere și spirit
mobilizator, loialitate contractuală și disponibilitate de adaptare a raporturilor de afaceri la
provocările și dificultățile severe pe care întreaga națiune le traversează,
În contextul în care prin măsurile impuse de autorități pentru prevenirea răspândirii COVID-
19 şi realizarea managementului consecinţelor unele dintre categoriile afectate vor fi
întreprinderile mici și mijlocii – persoane fizice întreprinzători și societăți de dimensiuni reduse –
, care reprezintă coloana vertebrală nu doar a economiei românesti, ci și a pieței unice europene,
În condițiile în care este imperios necesar ca micile afaceri să beneficieze de sprijin
suplimentar, de o perioadă de moratoriu (legal), în special în privința serviciilor esențiale care le
condiționează continuarea activității,
Având în vedere că prin Decretul Președintelui României privind instituirea stării de urgență
au fost luate unele măsuri inclusiv în domeniul justiției, care vizează reducerea, cu caracter
temporar – pe perioada instituirii stării de urgență, a activității desfășurate de organele judiciare,
fapt de natură a afecta, pentru aceeași perioadă, și activitatea desfășurată de profesiile din domeniul
justiției,
Luând în considerare, pe de altă parte, că activitatea acestor profesii reprezintă servicii publice
esențiale, fiind necesară stabilirea unor măsuri pentru asigurarea continuităţii îndeplinirii acestor
activităţi,
Având în vedere că măsuri similare de sprijin se regăsesc şi în programele care se preconizează
a fi luate au fost dezvoltate deja și la nivelul altor alte state membre ale Uniunii Europene,
programe încurajate și asistate, în bună măsură, și de instituțiile europene,
Întrucât protecția cea mai bună pentru întregul sistem economic este, totuși, continuarea
producției și a consumului în noile condiții determinate de situația gravă generată de pandemia
COVID 19, fiind absolut necesar, ca, în acest context modificat substanțial și sever, măsurile
excepţionale pentru situaţiile, fireşti în contextul dat, în care obligaţiile contractuale nu mai pot
fi executate, să vizeze nu abandonarea raporturilor contractuale ci renegocierea și adaptarea la
aceste condiții vitrege,
Dat fiind că, în considerarea acestei situații extraordinare, se impune o acțiune decisivă cu un
impact ridicat pentru asigurarea lichidității IMM-urilor pe perioada în care se manifestă efectele
COVID – 19 şi sunt imperios necesare măsuri care să protejeze afacerile și sistemul economic,
care să încurajeze solidaritatea mediului de afaceri, loialitatea contractuală și disponibilitatea de
adaptare a raporturilor de afaceri la provocările ridicate de această criză sanitară fără precedent în
istoria modernă, fiind vitală continuarea serviciilor de interes public, în condiții de siguranță pentru
cetățeni,
Necesitatea adoptării măsurilor stabilite prin Hotărârile Comitetului Național pentru Situații
Speciale de Urgență, inclusiv prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situații Speciale
de Urgență nr. 7/11.03.2020 privind aprobarea hotărârii nr.9 a Grupului de suport tehnico-științific
privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, care instituie măsuri privind
decalarea programului de lucru al instituțiilor publice și private în vederea evitării aglomerației,
precum și alte măsuri menite să restricționeze activitățile care presupun participarea unui număr
mare de persoane,
Având în vedere caracterul înalt contagios al COVID-19, numeroasele cazuri de infectare în
state din Uniunea Europeană, inclusiv în România, precum și necesitatea prevenirii răspândirii
infecțiilor respiratorii cauzate de acest virus,
Ținând cont de faptul că Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare prevede termene pentru plata impozitului pe clădiri și teren, respectiv a
impozitului pe mijloacele de transport până la data de 31 martie a fiecărui an, pentru a evita
aglomerările de la sediile organelor fiscale locale care pot genera răspândirea Covid-19 este
necesară prorogarea termenului de plată până data de 30 iunie 2020,
Având în vedere măsurile stabilite în sarcina autorităților administrației publice centrale prin
Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, emis în
contextul evoluției situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea infecției
Covid – 19, se impune realizarea posibilității promovării de rectificări bugetare pentru alocarea
sumelor necesare combaterii efectelor negative ale acestui virus în primul semestru al anului și
adoptarea unor măsuri de flexibilizare a execuției bugetare care să vină în sprijinul ordonatorilor
principali de credite care se confruntă cu o serie de cheltuieli neprevăzute a căror finanțare
comportă urgență,
Întrucât Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei și a sănătății publice a
cetățenilor și întrucât elementele mai sus prezentate vizează interesul general public și constituie
situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
ART. I. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/ 2017 privind Programul de susținere a
întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1.029 din 27 decembrie 2017 aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 209/2018, se modifică și se completează după cum urmează:

 1. Alineatele (3) și (31) ale articolul 1 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  “(3) Programul constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant
  în program pentru una dintre următoarele categorii de credite, după cum urmează:
  a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii
  de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în
  procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele
  bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat
  care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10.000.000 lei. Valoarea
  maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate unui
  beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani
  fiscali, in limita a 5.000.000 lei. Pentru creditele de investiții valoarea maxima a finanțării este
  de 10.000.000 lei. Pentru IMM-urile care nu au depus situații financiare la data solicitării
  creditului garantat valoarea maxima a finanțării pentru creditele/liniile de credit pentru capital
  de lucru va fi calculata ca dublul mediei cheltuielilor aferente capitalului de lucru din balanțele
  lunare,
  sau
  b) una sau mai multe garanții pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru,
  exclusiv dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat de stat in procent
  de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică, în valoare maximă
  de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru
  întreprinderile mici. Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate
  depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, in limita
  pragurilor prevăzute anterior. Pentru microîntreprinderi sau întreprinderile mici care nu au
  depus situații financiare la data solicitării creditului garantat valoarea maxima a finanțării
  pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va fi calculata ca dublul mediei
  cheltuielilor aferente capitalului de lucru din balanțele lunare.
  (31) Pentru creditele prevăzute la art. 1 alin. (3) lit.a) Ministerul Finanțelor Publice
  subvenționează dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru
  si a creditelor pentru investiții în procent de 100% din bugetul Ministerul Finanțelor Publice –
  Acțiuni Generale, de la Titlul 55 “Alte transferuri”, alineatul 55.01.46 “Transferuri către
  întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat”, în cadrul unei scheme de ajutor de stat /de
  minimis asociată acestui program. ”
 2. După alineatul (31) al articolul 1 se introduc două noi alineate, alin. (32) și alin.(33) cu
  următorul cuprins:
  „(32) Pentru creditele prevăzute la art. 1 alin, l (3) lit. b) Ministerul Finanțelor Publice
  subvenționează dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru
  si a creditelor pentru investiții in procent de 100% din bugetul Ministerul Finanțelor Publice-
  Acțiuni Generale, de la Titlul 55 “Alte transferuri”, alineatul 55.01.46 “Transferuri către
  întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat”, în cadrul unei scheme de ajutor de stat/de
  minimis asociată acestui program.”
  (33) Perioada de subvenționarea dobânzii este de la momentul acordării creditelor/liniilor de credit
  contractate după intrarea în vigoare a prezente ordonanțe de urgență și poate dura până la 31 martie
 3. Subvenționarea dobânzii se aprobă anual printr-un act normativ cu putere de lege pentru
  primul an și pentru următorii doi ani doar în condițiile în care creșterea economică estimată de
  Comisia Națională de Strategie și Prognoză pentru aceasta perioada se situează sub nivelul celei
  înregistrate în anul 2020. Subvenționarea dobânzii se realizează în condițiile respectării
  prevederilor legislației din domeniul ajutorului de stat în vigoare”.
 4. La articolul 2, litera b) se abrogă;
 5. La articolul 2, literele k) și l) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  “k) comisionul de administrare – sumă cuvenită FNGCIMM pentru remunerarea activității de
  analiză, acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor, al cărei nivel se stabilește anual prin
  actul normativ cu putere de lege de aprobare a schemei de ajutor de stat/de minimis pentru întreaga
  perioada de derulare a schemelor de ajutor de stat/de minimis și se suportă din bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerul Finanțelor Publice-Acțiuni Generale in cadrul schemei de ajutor de stat/de
  minimis asociată acestui program. După încetarea schemei de ajutor de stat/de minimis comisionul
  de administrare se datorează FNGCIMM de către beneficiarul programului;”
  l) procentul de garantare – partea din credit care este acoperită de garanția de stat din valoarea
  creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală; procentul de garantare
  este de maximum 80%, cu excepția creditelor acordate microîntreprinderilor si întreprinderilor
  mici in valoare de pana la 500.000 lei, respectiv 1.000.000 lei, pentru care procentul de garantare
  este de maximum 90%;”
 6. La articolul 3 alineatul (1) litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:
  h) nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul
  fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
  fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligații
  restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru
  acordată în cadrul programului. ”
 7. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
  “Art. 5. (1) Mecanismul de acordare a garanțiilor prevăzute la art.1 alin. (3) lit. a) se derulează cu
  respectarea pct. 3.5 din Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea articolelor 87 și 88 din
  Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții 2008/C 155/02, publicată în Jurnalul
  Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 155 din 20 iunie 2008.
  (2) Garanțiile pentru creditele prevăzute la art. 1 alin.(3) lit. b) se acorda cu respectarea legislației
  în domeniul ajutorului de stat.
  (3) Schema de ajutor de stat/de minimis prevăzută la art. 1 alin. (31) și alin. (32) se implementează
  de către Ministerului Finanțelor Publice în calitate de furnizor și administrator al acestei scheme,
  prin intermediul F.N.G.C.I.M.M., în conformitate cu atribuțiile ce îi revin prin Hotărârea
  Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu
  modificările şi completările ulterioare, și în conformitate cu legislația în materie de ajutor de
  stat.”
 8. Alineatul (2) al articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
  “(2) Durata maximă a finanțărilor este de 120 de luni, în cazul creditelor pentru investiții și de 36
  luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Creditele/liniile de credit pentru
  capitalul de lucru pot fi prelungite cu maximum 36 luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire,
  să fie rambursate în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei
  ordonanțe de urgență.”
 9. Articolul 7 se abroga.
  ART. II. (1) Plata ratelor și dobânzilor aferente împrumuturilor acordate de Ministerul Finanțelor
  Publice din venituri rezultate din privatizare, unităților/subdiviziunilor administrativ teritoriale, se
  poate amâna, la cererea acestora, pe o perioadă de trei luni, de la data intrării în vigoare a prezentei
  ordonanțe de urgență. Pentru această perioadă Ministerul Finanțelor Publice nu calculează dobânzi
  și dobânzi de întârziere. Această facilitate nu este acordată împrumuturilor care la data intrării în
  vigoare a prezentei ordonanțe de urgență înregistrează restanțe la plată.
  (2) Pentru împrumuturile prevăzute la alin.(1) Ministerul Finanțelor Publice prelungește perioada
  creditului cu trei luni, prin mutarea corespunzătoare a datelor de scadență.
  (3) Modalitatea de amânare la plată se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice.
  ART. III. (1) În contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României, aprobarea operațiunilor
  acordate de către Eximbank S.A. în numele și contul statului care conduc la o expunere cumulată
  pe același debitor sau grup de debitori de peste 50 mil. Euro echivalent, se poate realiza și prin
  următorul mecanism:
  a) în cazul în care Eximbank pune la dispoziția operatorilor economici fonduri din
  împrumuturile acordate în numele și contul statui înainte de aprobarea prin Memorandum
  de către Guvern, Eximbank transmite Ministerului Finanțelor Publice în vederea supunerii
  analizei și aprobării Guvernului Memorandumul de aprobare a acestor operațiuni în termen
  de 15 de zile de la acordarea fondurilor.
  b) în cazul în care operațiunea prezentată la lit. a) nu se aprobă în termenul stabilit, Eximbank
  are obligația reconstituirii fondurilor statului, diminuate cu sumele acordate operatorilor
  economici, din sursele proprii ale Eximbank.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică de către Eximbank pentru toate operațiunile efectuate începând
  de la declararea stării de urgență.
  ART. IV. (1) Ministerul Finanțelor Publice poate acorda, la solicitarea Companiei Naționale
  UNIFARM – S.A., un împrumut, din venituri rezultate din privatizare înregistrate în contul curent
  general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 1.150.000 mii lei, pe o perioadă de 6 luni de la
  momentul acordării acestuia respectiv data creditării contului prevăzut la alin.(5).
  (2) Suma se asigură de Ministerul Finanțelor Publice din venituri rezultate din privatizare
  înregistrate în contul curent în valută deschis la Banca Națională a României, prin efectuarea
  operațiunii de schimb valutar al echivalentului în euro al sumei de 1.150.000 mii lei, determinat
  pe baza cursului Băncii Naționale a României valabil la data efectuării. Echivalentul în lei al
  acestor sume se înregistrează în contul curent general al Trezoreriei Statului la disponibil din
  venituri rezultate din privatizare.
  (3) Suma prevăzută la alin. (1) va fi utilizată pentru rambursarea primei transe din împrumutul
  acordat de Eximbank in numele și contul statului, iar diferența se va utiliza pentru achiziția de
  urgenta de material si echipament sanitar in contextul epidemiei cu CORONAVIRUS in Romania.
  Responsabilitatea privind utilizarea sumelor din împrumut revine Companiei Naționale
  UNIFARM – S.A.
  (4) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
  urgență, Ministerul Finanțelor Publice încheie o convenție cu Compania Națională UNIFARM –
  S.A., în care vor fi precizate drepturile și obligațiile părților, precum și termenii și condițiile de
  acordare si derulare a împrumutului.
  (5) După semnarea convenției, Ministerul Finanțelor Publice efectuează transferul integral al
  sumei prevăzute la alin.(1) in maxim trei zile lucrătoare de la data solicitării formulate într-un cont
  distinct de disponibil cu afectațiune speciala deschis la Trezoreria Statului pe numele Companiei
  Naționale UNIFARM – S.A. Aceasta va întreprinde demersurile necesare in vederea deschiderii
  acestui cont la Trezoreria Statului.
  (6) Împrumutul prevăzut la alin. (1) se acordă cu o rată de dobândă, care rămâne fixă pe toată
  durata de derulare a împrumutului, respectiv ROBOR la 3 luni, comunicată de Banca Națională a
  României, în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare acordării împrumutului, respectiv semnării
  convenției de împrumut, plus o marja 1,9% pe an, și se rambursează integral la termenul prevăzut
  la alin. (1), cu posibilitatea rambursării anticipate, pe măsura constituirii veniturilor.
  (7) Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului, se calculează prin aplicarea ratei
  dobânzii prevăzute la alin. (6) la soldul împrumutului. Dobânda astfel calculat se plătește la
  scadenta împrumutului, prevăzut la alin.(1).
  (8) Pentru neplata la termen a împrumutului și a dobânzilor aferente se calculează o dobândă de
  întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute la art.174 alin.(5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul
  de procedura fiscal, cu modificările si completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data
  stingerii obligației. Dobânda de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.
  (9) Compania Națională UNIFARM – S.A. restituie împrumutul și dobânzile aferente, din
  veniturile proprii și sume legal constituite, în contul distinct deschis la Trezoreria Operativă
  Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al acesteia. În termen de 3 zile lucrătoare de la
  alimentarea acestui cont, obligațiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzile de întârziere,
  dobânzile și ratele de capital.
  (10) Creanțele rezultate din gestionarea împrumutului se urmăresc și se execută în condițiile
  prevăzute de dispozițiile legale privind executarea creanțelor fiscale și se recuperează conform
  legislației în vigoare privind colectarea creanțelor fiscale de către organul fiscal central competent
  în administrarea creanțelor fiscale ale împrumutatului, pe baza înscrisurilor întocmite de direcția
  de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, prin care se individualizează la data
  scadenței sumele de recuperat și care constituie titluri executorii. În cazul în care instanțele
  judecătorești s-au pronunțat asupra acestor sume, executarea silită se efectuează în temeiul
  hotărârii judecătorești definitive care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.
  Art. V. (1) În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv prevăzut la art. 462 alin. (1), art. 467 alin.
  (1) și la art. 472 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și
  completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.
  (2) În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv prevăzut la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) și
  art. 472 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările
  ulterioare pentru acordarea bonificației stabilită de consiliul local, se prorogă până la data de 30
  iunie inclusiv.”
  Art. VI. – Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale publicată în
  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 5 august 2019, cu modificările și completările
  ulterioare, se modifică după cum urmează:
 10. Alineatul (1) al articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „(1) Debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare, potrivit prezentului capitol, are
  obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa în perioada 8 august – 31
  octombrie 2019, precum și în perioada 1 februarie – 31 iulie 2020, sub sancțiunea decăderii din
  dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, și se adresează unui expert
  independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare și a testului creditorului privat
  prudent.”
 11. Alineatul (1)al articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „(1) Solicitarea de restructurare prevăzută la art. 5 se poate depune până la 30 octombrie 2020,
  sub sancțiunea decăderii.”
  Art. VII. – (1) Pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a prezentei
  ordonanțe de urgență și neachitate până la încetarea, potrivit alin.(4), a măsurilor prevăzute de
  prezentul articol nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform
  Codului de procedură fiscală aprobat prin Legea nr.207/2015, cu modificările și completările
  ulterioare.
  (2) Prin derogare de la prevederile art.157, alin.(1), lit.a) din Legea nr.207/2015 privind Codul de
  procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, obligațiile fiscale prevăzute la alin.(1)
  nu sunt considerate obligaţii fiscale restante.
  (3) Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creațelor bugetare, cu
  excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin
  hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală. Măsurile de suspendare a executării silite prin
  poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin
  efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor
  fiscale.
  (4) Măsurile fiscale prevăzute la alin. (1) – (3) încetează în termen de 30 de zile de la încetarea
  stării de urgență.
  Art. VIII.- (1) Prin derogare de la prevederile art.41 alin.(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul
  fiscal, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilii care aplică sistemul de declarare și
  plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plățile
  anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit
  trimestrial curent. Modul de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.
  (2) Pentru contribuabilii prevăzuți la art.16 alin.(5) din Codul fiscal, prevederile alin.(1) se aplică
  pentru plățile anticipate datorate pentru trimestrele rămase din anul modificat care se încheie în
  anul 2020 precum și pentru calculul celor care sunt aferente trimestrelor din anul fiscal modificat
  care începe în anul 2020 și sunt cuprinse în anul calendaristic 2020.
  Art. IX. – (1) Prin derogare de la prevederile art.23 alin.(1) și (2) din Legea responsabilității fiscalbugetare,
  nr.69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de la prevederile
  art.6 alin.(2) din Legea privind finanțele publice, nr.500/2002, cu modificările și completările
  ulterioare, în anul 2020 se pot promova rectificări bugetare în primul semestru al anului.
  (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pe perioada stării de
  urgență instituite pe teritoriul României, prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din
  Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările
  ulterioare, de la prevederile art. 44 alin. (4), art. 47 alin. (4), (8) – (11) și art. 47^1 alin. (2) din
  Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum
  și de la prevederile art. 49. alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
  modificările și completările ulterioare se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze
  virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate, după caz, astfel încât să asigure
  fondurile necesare pentru aplicarea măsurilor de combatere și prevenire a răspândirii infectării cu
  coronavirusul Covid -19, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate.
  (3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii
  principali de credite a virărilor efectuate la alin. (2) în termen de 5 zile lucrătoare de la data
  efectuării, să aprobe repartizarea pe trimestre a virărilor de credite bugetare şi credite de
  angajament.
  Art. X – (1) Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite de
  Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu
  modificările și completările ulterioare, care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza
  deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență
  decretate și care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și
  Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate,
  gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru
  imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.
  (2) Prin derogare de la alte dispoziții legale, în contractele în derulare, altele decât cele prevăzute
  la alin.(1), încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii prevăzute la alin. (1), poate fi invocată
  forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între
  părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru
  adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea
  de urgență.
  (3) Se prezumă a constitui caz de forță majoră, în sensul prezentei ordonanțe de urgență,
  împrejurarea imprevizibilă, absolut invincibilă și inevitabilă la care se referă art. 1351 alin. (2)
  din Codul Civil, care rezultă dintr-o acțiune a autorităților în aplicarea măsurilor impuse de
  prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19, care a
  afectat activitatea întreprinderii mici și mijlocii, afectare atestată prin certificatul de situație de
  urgență. Prezumția poate fi răsturnată de partea interesată prin orice mijloc de probă. Caracterul
  imprevizibil se raportează la momentul nașterii raportului juridic afectat. Nu vor fi imprevizibile
  măsurile luate de autorități în conformitate cu actul normativ care a instituit starea de urgență.
  (4) Penalitățile stipulate pentru întârzieri în executarea obligațiilor decurgând din contractele
  încheiate cu autoritățile publice de către întreprinderile mici şi mijlocii prevăzute la alin. (1), nu se
  datorează pentru durata stării de urgență.
  (5) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile, în mod corespunzător, și pentru următoarele profesii care
  îndeplinesc servicii de interes public: formele de exercitare a profesiei de notar public, formele de
  exercitare a profesiei de avocat și formele de organizare a activității profesiei de executor
  judecătoresc, a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice,
  pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu corona virusul COVID-19.
  Criteriile pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a
  Guvernului.
  (6) Membrii profesiilor prevăzute la alin. (5) sunt obligați ca, pe perioada instituirii stării de
  urgență, să ia, cu observarea regulilor de disciplină sanitară şi a celorlalte măsuri de protecție şi
  prevenție stabilite de autoritățile competente ca urmare a instituirii stării de urgență, măsurile
  necesare în vederea asigurării continuității activității. Nerespectarea acestei obligații constituie
  abatere disciplinară care se sancționează cu excluderea din profesie, în condițiile și cu procedura
  stabilite de legislația în vigoare, aplicabile fiecărei profesii.
  (7) Salariații formelor de exercitare a profesiilor menționate la alin. (5), care refuză îndeplinirea
  sarcinilor de serviciu asumate prin contractul individual de muncă şi din acest motiv nu se poate
  asigura desfășurarea în condiții optime a activității, respectiv, continuarea activității în cadrul
  formelor de exercitare a profesiilor menționate, nu vor avea acces la beneficiile de asistență socială
  sau la alte facilități ce vor fi acordate pe durata stării de urgență.
  (8) Organele de conducere ale profesiilor prevăzute la alin. (5) vor lua măsurile necesare în vederea
  coordonării activității membrilor profesiei pe perioada instituirii stării de urgență, vor verifica
  respectarea obligațiilor prevăzute la alin. (6) şi vor dispune măsurile prevăzute de legislația în
  vigoare.
  (9) De dispozițiile alin. (1) beneficiază cabinetele medicilor de familie şi cabinetele stomatologice
  în care îşi desfășoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane şi a căror activitate este
  afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice, pentru prevenirea şi combaterea
  pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt
  stabiliți beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  (10) De dispozițiile alin. (1) beneficiază Federațiile Sportive Naționale și Cluburile Sportive care
  dețin Certificat de Identitate Sportivă și a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse
  de autoritățile publice pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu
  coronavirusul COVID 19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri se
  stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  Art. XI – (1) Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real, prevăzut de art.56
  alin.(4) și 62 alin.(1) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și
  finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, se
  prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență instituite prin Decretul nr.195/16.03.2020
  privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, iar pe durata stării de urgență se
  suspendă depunerea acestei declarații.
  (2) Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real, prevăzut de art. 344 alin.(4) din
  Ordonanța Guvernului nr.26/2000 privind asociațiile şi fundațiile, cu modificările şi completările
  ulterioare, şi termenul prevăzut de art. 63 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea
  spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte
  normative, pentru completarea documentelor conform cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 şi 17 din
  Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile şi fundațiile, aprobată cu modificări şi
  completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungește cu 3
  luni de la data încetării stării de urgență instituite prin Decretul nr.195/16.03.2020 privind
  instituirea stării de urgență pe teritoriul României, iar pe durata stării de urgență se suspendă
  depunerea declarației şi completarea documentelor.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
Articolul precedentVremea în week-end. De la cald la rece.
Articolul următorMihai Daraban, președintele CCIR, privește, de pe margine, cum IMM-urile se prăbușesc